Trust but Verify

Unless you can justify it on honestly halachic terms, don’t do as your rabbi does.

ואפילו היה הרב דומה למלאך ה’ צבאות לא תאמין לשום מעשה אשר יעשה לנהוג אחריו, עד שתדקדק בעצמך בכל אשר ראית נוהג, ותהיה נושא ונותן בדבר, שמאיזה טעם עשה הרב מה שעשה, ואמנם צריך אתה לדונו בכף זכות ולא תהרהר אחריו ח”ו, אבל לא תעשה כמעשהו, שנראה שזה נגד ההלכה, אלא אם כן יורה לך טעם נכון על פי ההלכה ויסביר לך הדבר ויכנסו דבריו באזניך, לאחר שיסביר היטב אז תאמין, וזולת זה לא תאמין, ואפילו יאמר לך שקיבל מאליהו הנביא לא תשמע לו, ואל תאמין לו, ואפילו בדבר שהוא מתקנת חכמים בלבד לא תשמע לו.

Rabbi Tzvi Hirsh of Zidichov in his “Sur Mera”, quoted in Nimukei Orach Chaim 476

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.