אין טעם ברצון

 כתב בספר אור התורה להרב “צמח צדק” פרשת בלק עמ’ תתקצז:
… להמשיך בחינת דירה בתחתונים, והנה למה נתאווה זה אין ידוע אם כך עלה ברצונו (ושמעתי שכאדמו”ר נ”ע אמר בדרושים הישנים בלאזני’ נתאווה הקב”ה להיות לו דירה בתחתונים ומאחר שנתאווה הנה על תאווה אין שואלים קושיא) והנה אם נתאווה להיות לו דירה בתחתונים …
(ניתן למצוא ע”י האינדקס באתר זה.)
יש גירסה באידיש: אויף א תאוה איז קיין קשה ניט.
בהסבר המושג עצמו, ראה להלן כאן.
וזה כל תורת ישעיהו ליבוביץ הטרנסרציונליות.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.