תכלת – על תירוצים אין תירוץ

המיליונים והמילירדים של קונכיות הנמצאים בצור וצידון במקום שחז”ל אמרו שעשו התכלת ושבורים במקום בלוטת התכלת ורואים שאפשר לעשות מזה תכלת הם מצוים ואין כלל משהו אחר שנמצא וזה ק”ו מתולין במצוי ששם שיש משהו אחר לתלות רק שאינו מצוי

מתוך דברי הרב ברנד באתר בריתי יצחק.

שאר המאמר כאן.

עדכון: הכותרת שונתה.

Not Sure What Bearing This Has

There seems to be an alternative version of the Mishna Avos, which has “sarim”, instead of “melachim”:

אל תבקש גדלה לעצמך, ואל תחמוד כבוד, יותר מלמודך עשה, ואל תתאוה לשלחנם של שרים, ששלחנך גדול משלחנם וכתרך גדול מכתרם, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעלתך

This seems more logical since monarchy is not a free-access position, but chiefly hereditary.

Stay Tuned

A special new author joining us soon. I hope.