Wife-Beating in the ‘Beis Yosef’

Beis Yosef Even Ha’ezer 154, end:

מצאתי בתשובת רבינו שמחה המכה את אשתו מקובלני שיש יותר להחמיר מבמכה את חבירו דבחבירו אינו חייב בכבודו ואשתו חייב לכבדה יותר מגופו והעושה כן יש להחרימו ולנדותו ולהלקותו ולענשו בכל מיני רדוי ואף לקוץ ידו אם רגיל בכך ואם הוא רוצה לגרש יוציא ויתן כתובה ואחר כך כתב תטילו שלום ביניהם ואם לא יעמוד הבעל בקיום השלום שאם יוסיף להכותה ולבזותה אנו מסכימים להיות מנודה ויעשוהו ע”י עכו”ם לתת גט או עשה מה שישראל אומרין לך ואפילו לשמואל שאמר בפרק המדיר עד שיכופוהו להוציא יכפוהו לזון ה”מ מזונות שיש תקנה בידינו לירד לנכסיו ולזון אותה אבל להכותה ולבזותה שעניה זו מסורה בידו ואין בידינו לעשות תקנה לדבר אפילו שמואל מודה ואפילו בההוא גופא דזן ומפרנס כרב קי”ל ואפי’ קבלה עליה יכולה לומר איני יכולה לקבל שהן הכאות שאין להם קצבה…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.