Some Strange Minhagim

Ba’er Heitev O.C. 669:2:

כל הנערים, איתא בירושלמי פ”ה דברכות לא יהיו שנים קורין בתורה א”ר זעירא מפני הברכה משמע דאסור לשנים לברך וצ”ע שעושין כך בשמחת תורה. מ”א. ועי’ בתשו’ גנת ורדים חלק אורח חיים כלל ב’ סי’ ק”ב מה שמערער על מנהג זה כתב המרי”ל יש מקומות שנהגו התינוקות סותרים הסוכה ומבערים אותה בש”ת ונותנים טעם להתיר וא”א ז”ל מיחה בידי כשהייתי נער מלסתור ביום טוב ד”מ. כתב מי”ט מצאתי על קלף שבחיי כתב למחות לזרוק פירות לנערים אבל יש במדרש שזה היה אומר המן למלך על היהודים א”כ מנהג קדמון הוא ואולי שראה הבחיי בימיו שנוהגין ריקות והוללות ע”ש.

Unedited.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.