הלכות תחבורה ציבורית

נשאל הרב בן ציון וואזנר כדלהלן:

נסתפק האם הוא חייב כסף לתחבורה הציבורית, כגון שכח לשלם, האם ניתן לשלם בכרטיסיה או דוקא בסכום מלא? ומה הדין אם השתנה מאז התעריף, כגון ב”ערך צבור”? (א”ה, השאלה קוצרה)

 

תשובה: תלוי, כל שחברת ההסעה ממשלתית, או עירונית, אף שכבר נהוג ומוסכם מפי גדולי בתראי, ובראשם פוסה”ד אאמו”ר ז”ל בעל “שבט הלוי” לאסור לכתחילא, בעיקר כדי שלא לבוא לידי חילול השם, שאיסורו חמור מאוד, ובקל אפשר להכשל בו, עיין (יומא פה.) אבל אחר מעשה לא שייך באלו השבת גזילה – וכ”ש ספק גזל, שאין כאן נגזל, לאפוקי חברות פרטיות, שיש להם בעלים, חייב להתקשר אליהם ולהסתדר עמהם.

 

– מתוך העיתונות

לא תקום פעמים צרה

דבר אחר, והשלישית יותר בה, שאין מתיישבין בארצם אלא בגאולה שלישית. גאולה ראשונה זו גאולת מצרים, שניה זו גאולת עזרא, שלישית אין לה הפסק

– מדרש תנחומא פרשת שופטים

There is Something Fishy About the State

The Trouble With Politics

Politics is of its very nature is biased in favor of intervention and planning. Even in its “minarchist” or “night-watchman” version, politics is based at root on the idea that some decisions must be made coercively and imposed on unwilling minorities – or even majorities, as the case may be. This is contrary to the principle we observe in private life every day: the consent of both parties is necessary for a transaction to take place.

The state never stays “limited” in the long or even medium run, as we’ve seen for ourselves, and before long it worms its way throughout civil society. Once it becomes entrenched in some area of social life that had previously been managed by voluntary means, people grow accustomed to the state’s new role, even coming to view it as indispensable. The spirit of spontaneous, voluntary cooperation, therefore, atrophies and dies. This, in turn, is cited as justification for still further state interference, and the cycle continues.

In the modern state, politics is coupled with government education in a one-two punch to the voluntary sector. That is, the moral principles and the unstated assumptions that govern politics have already been drilled into the heads of the young well before they become eligible to vote. By that time they have imbibed every comic-book platitude about the selfless public servants who are just out to improve everyone’s well-being. Were it not for the indoctrination of the public from a very young age, the state’s racket would be far more obvious and transparent.

Continue reading

From Lewrockwell.com, here.