The Orchos Tzaddikim on Alcohol

See Orchos Tzaddikim Sha’ar Hasimcha at length: Alcohol can be good or bad.

One excerpt:

כתב רבינו משה המיימוני: הקיבוץ על השתיה המשתכרת ראוי שתהיה אצלך יותר חרפה מהתקבץ אנשים ערומים מגולי ערוה, והשכרות הוא ממעשה הרעה, כי הוא מפסיד השכל אשר נפח השם, יתברך, באפיו. אמנם שתיית היין טובה מאד בזמן שתשתה על מנהג המשכילים, כדרך שאמר שלמה (משלי לא ו ז): “תנו שכר לאובד ויין למרי נפש, ישתה וישכח רישו ועמלו לא יזכר עוד”, ועוד נאמר על היין (שופטים ט יג): “המשמח אלהים ואנשים”, וכתיב (תהלים קד טו): “וכיין ישמח לבב אנוש”. גם אמר הכתוב (שיר השירים א ב): “כי טובים דודיך מיין”, ונאמר (שיר השירים ז י): “וחכך כיין הטוב”.

מכל אלה נדע שבח היין כשהוא כמשפט החכמים השותים כשיעור, שיגבר השכל על היין ולא יגבר היין על השכל, והשותים בזמן הקבוע עם אוהבים וריעים, ועם חסידים וצדיקים, ולא עם ערטילאים ורקים, כי היין יוסיף חכמת עמוקים, עץ חיים למחזיקים. ועוד היין יוסיף חכמת המשכיל, ויכפיל שטות האויל, ויחדש אהבת אוהב, ויעורר איבת האויב, ויפתח יד הנדיב, ויחזק לב הכילי

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.