נכספה וגם כלתה נפשי

לבא בהר ה’ – ביצוע: אלעד צפירה. לחן: שלמה לוי”צ ז’ורנו

Uploaded on May 22, 2011

ב”ה,
“לבוא בהר ה'” – לחן: שלמה לוי”צ ז’ורנו. ביצוע: אלעד צפירה.
אין להאזין לשיר בשבתות וימים טובים.
“כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות” – בזמן מפלת סנחריב אמרו את ההלל כבליל יציאת מצרים, ואז היו בני ישראל מנגנים בחליל כשמחת מביא הביכורים שהיה החליל מכה לפניהם בזמן שבאו להר ה’-הר הבית. וכן תהיה לנו כשנצא מהגלות, נשיר שיר חדש לה’, כשתחזינה עינינו כי “נגלה כבוד ה’ וראו כל בשר יחדיו כי פי ה’ דיבר”, ואז יזרח עלינו אור חדש כאור שבעת ימים, שהחמה והלבנה יגדל אורם כקודם קטרוג הלבנה, שהם כמשל לאור ה’ שיופיע עלינו ע”י בית המקדש השלישי שיבנה עולמים.

From YouTube, here.

שיר ‘וירא בצר להם’ מאת שלמה ל”י ג’ורנו

הושיענו מנדי ג’רופי Hoshienu mendi jerufi

Uploaded on Aug 25, 2009

ביצוע: מנדי ג’רופי. לחן: שלמה לוי”צ ז’ורנו.
“אמר רבי אלעזר אין ישראל נגאלין אלא מתוך חמשה דברים, מתוך צרה ומתוך תפלה ומתוך זכות אבות ומתוך תשובה ומתוך קץ. מתוך צרה – שנאמר וירא בצר להם, מתוך תפלה – שנאמר בשמעו את רנתם. מתוך זכות אבות – שנאמר ויזכור להם בריתו. מתוך תשובה – שנאמר וינחם כרוב חסדיו. מתוך קץ בשעה שהקב”ה שומע מעם ישראל הושיענו ה’ אלקינו וקבצנו מן הגוים”. פרש”י תהילים קו. כשלמדתי פירוש רש”י זה החלו שפתותי מנגנות השיר המוגש לפניכם.

From YouTube, here.