מבוא המלך

בס”ד

“ויאמר אלהם הוציאוה אל מבית השדרות וגו'”, (דברי הימים ב’ כ”ג י”ד). מפרש רש”י “השדרות – מקום מבוא המלך מביתו לבית ה'”.

ואומר אני לשון שדרה, החוט המקשר בין המלך לבוראו, שכשם שכשיש נתק בחוליות שבשדרת הגוף, אין האדם יכול לעמוד, כך הוא כשהקשר בין המלך לקב”ה אינו איתן, עם ישראל אינו יכול להתקיים.

ד”א, מארמית לשון שילוח, שהמלך נשלח לבית המקדש בשליחותו של מקום.

ד”א לשון סדר, שמסדרות קבוצות הבתים ומחלקות רחובות העיר כתיקנן. ובמלכים ב’ י”א פס’ ח’ וט”ו לפי מצודת דוד נ”ל שהכוונה לסידור מערכת השומרים לאורכן.