A Good Story About the Amshinover Rebbe

“They say” the Amshinover Rebbe remembers the “whole” Torah, (as it says of Chassidim Harishonim in Brachos 32b: וכי מאחר ששוהין תשע שעות ביום בתפלה תורתן היאך משתמרת ומלאכתן היאך נעשית אלא מתוך שחסידים הם תורתם משתמרת ומלאכתן מתברכת). I don’t know if that’s true, but he certainly knows plenty (see the comments interspersed within the Halachic work on marital intimacy, “Mishkan Yisrael” and his commentary on the Chassidic “Avodas Yisrael” I think).

You said there was a story. That’s why I clicked. Where is the story?

I was just about to tell it!

Anyway, I know a family where the parents one day asked the eldest son whether he wants to get married, and the son said no. You can imagine… Without investigating any further (and since they were going to consult with the Rebbe on other matters anyway), they brought up this frightening problem as well.

The Rebbe answered: He’s embarrassed.

Shulchan Aruch Even Ha’ezer 35:5:

יש מי שאומר שאם האב הרצה הדברים לפני הבן שהוא רוצה לקדש לו, ושתק הבן, והלך האב וקידשה לו, הרי זו מקודשת, דמחמת כיסופא דאב שתק ועשאו שליח לקדש לו. אבל באיניש אחריני, כהאי גוונא, הרי זו ספק מקודשת.

​Mitch McConnell Could Not Be More Correct

The man comes from the Republican wing of the monstrous bird of prey. He was never a Trump fan.

Here’s a brilliant excerpt from a pre-election interview:

“Do you think Donald Trump can win?”

“I do.”

“Are you gonna support him?”

“I am.”

“Does it cause you pause when you think about how divided this country is, and how he is causing such division? I mean, Republicans, in your party, are burning their voter registration cards. They’re saying, ‘Never Trump.'”

“Well, one thing I’m pretty calm about is that this is nowhere near the most divisive period in American history,” McConnell said. “But what protects us in this country against big mistakes being made is the structure, the Constitution, the institutions.

“No matter how unusual a personality may be who gets elected to office, there are constraints in this country. You don’t get to do anything you want to. So I’m very optimistic about America. I’m not depressed about the nature of the debate.”

From CBS News, here.

“If voting changed anything, they’d make it illegal.” Remember these words, and you’ll never sweat an election.

Fix Yourself, Fix the World

There is a famous comment made by Rabbi Yisrael Salanter:

When I was young, I wanted to change the world. Then I realized that I could not change the world. And so I thought, maybe I will change my nation. Then I realized that I could not change my nation. And so I thought, maybe I will change my village. Then I realized that I could not change my village. And so I thought, maybe I will change my family. Then I realized that I could not change my family. And so I thought, maybe I will change myself.

Then I realized, if I would change myself, this would change my family. And if I would change my family, this would change my village. And if I would change my village, this would change my nation. And if I would change my nation, I would change the world.

This comes from the Gra, with his parable of the jug and the glasses.

People like hearing it from Goyim, instead? Fine:

From YouTube, here.

The Ultimate Destination of ‘Da’as Torah’: Sabbateanism

While half of Eliezer Berland’s camp denies anything happened, is happening or will happen, the other half has become Sabbatean. The following timeless proclamation by Breslover rabbis denies this heresy has anything to do with genuine Breslov:

Yes, it’s old, but I highly doubt the problematic books have gone away. They have probably gone underground, instead.

And the problem has, indeed, nothing to do with Breslov, because it’s wider. Don’t pat yourself on the book saying this hemlock isn’t from your garden; it is.

(OK, the original plan was to have some good clean fun at their expense, with “Leitzanusa D’avoda Zara“, examples, etc., but I’m not in the mood.)

If You Want Human Justice Restore the Monarchy!

Kings are better at accomplishing justice (I didn’t say “social justice“).

Modern democratic courts are, of course, totally unjust. In America, for instance, the conviction rate is the same as the FISA court spying approval: 99%.

Why are kings any better? Because it is in their self-interest to preserve law and order. Instead of reading Hans Hoppe, read Mishlei 16:10 – 15:

קסם על שפתי מלך במשפט לא ימעל פיו.פלס ומאזני משפט לידוד מעשהו כל אבני כיס. תועבת מלכים עשות רשע כי בצדקה יכון כסא. רצון מלכים שפתי צדק ודבר ישרים יאהב. חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה. באור פני מלך חיים ורצונו כעב מלקוש.

It’s not that the king is doing this Lishmah, rather כי בצדקה יכון כסא. Besides, they often became kings because of a prior reputation for being an effective judge. And they now have real power, unlike when they were just an arbitrator, tempered by the fact they take a percentage of the gross national prosperity, and regimes require the consent of the governed, especially personal regimes.

Rabbenu Yonah Mishlei 15:10:

קסם על שפתי מלך במשפט לא ימעל פיו, כאילו קסם על שפתי מלך להכיר את בעלי הדין אי זה יטעון אמת ואי זה יטעון שקר. “במשפט לא ימעל פיו”, שלא יחתוך דין מרומה, כי פעמים שאין לתובעים עדים, והשופטים פוטרין את הנתבע לשקר. אך המלך החפץ לשפוט צדק אין דרכו להכשל בזאת, כי מאימתו יירא הנתבע שלא יטעון שקר לפניו, ואם שקר יטעון יבקש הדבר וימצא, כי אוהבי המלך רבים, וכענין שנאמר “גם במדעך מלך אל תקלל ובעל כנפים יגיד דבר” (קהלת י, כ) וכאשר אמר אחימעץ ליואב “או עשיתי בנפשי שקר וכל דבר לא יכחד מן המלך” (ש”ב יח, יג), ואם עד אלה לא יצאה הצדק לאור השי”ת אשר המליך את המלך נותן לו בלבבו להכיר את טענות הרמאי, גם יכשילהו עליו לשונו ויבחן.