עשה מלאכתך ארעי ותורתך קבע

אל תיגע להעשיר וגו’, אם תשיג למחייתך ודי סיפוקך במלאכתך בטורח בינוני אל תיגע את נפשך ואל תעמול יותר מדי סיפוקך כדי להתעשר. מבינתך חדל. כי אין העושר תלוי בחריצות, בלתי בגזירת הש”י. והנה יתכן שתיגע יום ולילה ולא תתעשר, וחדל מבינתך אם תדמה בנפשך לפי שכלך כי באמת תתעשר. ואל בינתך אל תשען, א”כ איפה למה תכלה כחך על הספק.

מקור: רבינו יונה על משלי כ”ג ד’

מען דארף פארשטיין פאר וואס, ניט ואס

פשטיה דקרא במאי כתיב בתלמיד היושב לפני רבו דתני רבי חייא כי תשב ללחום את מושל בין תבין את אשר לפניך ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה אם יודע תלמיד ברבו שיודע להחזיר לו טעם בין ואם לאו תבין את אשר לפניך ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה פרוש הימנו

מקור: גמרא חולין ו’ א’

Wisdom Among the Goyim?

I heard in the name of Rabbi David Stavsky that he quoted some Chassidic Rebbe who “explained” the saying of Chazal חכמה בגוים תאמן as חכמה בגוים?! תאמן!

I don’t know who said it.

With some Jews, even the weak wind of finding wisdom among non-Jews would uproot their Judaism. Not only do they attribute their closed-mindedness to Chazal, they take the idea from the very source meant to convey the opposite!