שקלא וטריא עם אחד ממפיצי ברלנד

שאלה:
לרבני ועורכי האתר שליט”א,
אני מניח שזה שארית של ימים עברו, כי יש הלכות של מי שהקדיח תבשילו, ורבנו אמר שניתן לעקם את דבריו כפי שרוצים, העיקר שלא לבטל שום פרט בשלחן ערוך אבל ראיתי שבאתר http://ofererez.co.il/ עדיין מזכירים את הנואף ברלנד ימח שמו ויאבד זכרו.
אם זה לא טעות, אז מה עם אלו:
[רשימת פשעיו לאחרונה]
תשובה:

אני בדרך כלל לא נוהג לענות למיילים מסוג זה, אך ברשותך אדבר בשם עצמי כאחד מהעוזרים בעמותה.

ראשית אני מוחה מחאה נמרצת בדבריך על תלמיד חכם שהעמיד תלמידים רבים וחכמים בעם ישראל, שפתח את הדרך לאומן, ושממשיך לזכות את ישראל.

שנית, נניח וח”ו טענתך נכונה (מה שאיני מסכים עמה), כל עוד גדולי ישראל לא יצאו נגד הרב שליט”א, אף אנו מצווים על פי הלכה לסתום את פינו, ולא לעסוק בשטויות שמעמיסים את מוחכם בכל יום וכל שעה, במקום לעסוק בתורה ובכף זכות על עם ישראל.

שנאת חינם לא תורמת לכלום, חוץ מחילול השם וביזיון תלמידי חכמים וכד’.

וברשותך אוסיף כמה מילים מהגמ’ הק’:

1. ואמר ריש לקיש: תלמיד חכם שסרח – אין מבזין אותו בפרהסיא, שנאמר: “וכשלת היום וכשל גם נביא עמך לילה”, כסהו כלילה. (תלמוד בבלי מסכת מנחות דף צט עמוד ב)

מסתבר שהגמרא עוסקת במצב שבו אנחנו יודעים שהוא סרח, ובכל זאת אין לבזות אותו בפרהסיא.

2. תנא דבי רבי ישמעאל: אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה – אל תהרהר אחריו ביום, שמא עשה תשובה. ‘שמא’ סלקא דעתך? אלא: ודאי עשה תשובה. והני מילי – בדברים שבגופו, אבל בממונא – עד דמהדר למריה. (תלמוד בבלי ברכות יט, א)

אומר רבי ישמעאל, ‘אם ראית‘, ומסבירים המפרשים במקרה שאתה ראית את העבירה. יתרה מזו: גם אם נאמר שהוא עדיין לא עשה תשובה, הרי שעצם העובדה שיש באפשרותו לעשות תשובה, וסביר להניח שהוא יעשה תשובה, היא לבדה מונעת מאיתנו לבזות את האדם בפרהסיא. כך מתארת הגמרא את השיחה שהיתה בין ר’ מאיר לאלישע בן אבויה:

3. עבירה מכבה מצוה, ואין עבירה מכבה תורה, שנאמר: “מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה”! (תלמוד בבלי מסכת סוטה דף כא עמוד א)

כל אלו באים במידה ויש מי שחושב שהרב באמת טעה וח”ו עשה מה שחושבים. אי לכך, אני ממליץ לך באהבה ובחום רב, אל תכנס לכל הדיבורים הללו ואל תהיה מאותם תלמידים שנכנסים בעבודתם של גדולים. אם יש לך ספק, אל תכנס לכל זה, ככה ייטב לך בזה ובבא.

ברכה והצלחה

תגובה:

לכבוד הרב העוזר שליט”א,

המקורות שהבאתם אינם חדשים ואינם מחדשים (ואינם גם שלך), ואינם נוגעים כלל. הנושא אינו העבר של פלוני, ואפילו אתם מסתמא עדיין מתנגדים לש”צ, אחר, אותו האיש, וכו’ וכו’, למרות שכל הגמרות שציטטת כאילו אמורים גם בהם.

גם לשאר הכתות המטורפות שאבדו מתוך הקהל לפניכם היו רשימת חז”לים מסולפים.

מה שנאמר על ת”ח שחטא באקראי לא קשור בכלל למי שחוטא ומחטיא בכל התורה כמעט, יומם ולילה, גם בממונא, כמבואר כמעט בכל הכתבות של BreslevEmet.net, ולעולם אין לך ולאיש מעדתכם הנועדים על ה’ תשובה או חצי תשובה על אפס קצהו. היסוד של היסוד של כל התורה כולה ולפני כל התורה זה לא להתכחש למציאות החושית, וזה בדיוק מה שאתם עושים עם אותו אחד.

אם יש לך גם צד שלא להיות בת היענה ואינדיק, אני ממליץ לך ללמוד מהשיעור הזה:

שורה תחתונה: זה לשון השו”ע יו”ד רמ”ג ג’, “ותלמיד חכם המזלזל במצות ואין בו יראת שמים, הרי הוא כקל שבצבור”.

כתבת “אני בדרך כלל לא נוהג לענות למיילים מסוג זה”. נו, א”כ מדוע ענית? ויש לומר, שפעם היית מבקש אמת, לכן אתה יכול להכיר זאת גם בזולתך, ואתי שפיר.

בשו”ע כבר כתוב פרטי הדינים בת”ח שסרח, ואכן הרב חשין ייעץ לו שיתכבד וישב בבית, וסירב, ולכן ציוו חז”ל “מפרסמין את החנפין”, היינו “מפני חילול השם” שייגרם אם הרבנים ישתקו על אחד שמושך אחריו המון טיפשים ורשעים לגיהנם לדורי דורות, כאילו גם הוא רב עם אדרת לכחש.

עוד כתבת “כל עוד גדולי ישראל לא יצאו נגד הרב שליט”א, אף אנו מצווים על פי הלכה לסתום את פינו”. זה לא מדויק בדורנו ששותקים על הרבה פירצות כי אי אפשר למחות, אבל אכן יצאו נגדו הרבה מאוד מגדולי ישראל, ובתי דין. רק חלקם, כמו הצדיק הרב שלום ארוש שליט”א דוגלים בהתרחקות שקטה מפני חילול השם, וחלקם להיפך. צרפתי גם ב’ פסקי בית דין נגד ברלנד ימ”ש.

מי שאוהב את הקב”ה ומלמד כף זכות על עם ישראל, שונא ומבזה מנהיגי שקר, ושדין יהודאין ושאר רשעים בפרסהיא דייקא,  כמו שאמר דוד המלך, כי משנאיך ה’ אשנא וכו’ לאויבים היו לי, ומשתדל להזהיר את בני ישראל שלא ייטמאו וירדו לאבדון. ואין שום קשר לשנאת חינם, כמו שגם אתם מסתמא שונאים אחרים שעושים אפילו במקצת כמעשה רבכם, לאסור נשים על בעליהן, ולעודד לרצח, וכו’ וכו’.

אם עבירה מכבה תורה זה נוגע לדיני שמים, ולא לעניין התקרבות לרשע. עיין ש”ך יו”ד רמ”ו סק”ח שבזמן הזה אסור לכולם ללמוד מרשע, כי “אם דומה הרב למלאך ה’ יבקשו תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיו”, והיום כולם נחשבים “קטן”, ולא כמו רבי מאיר שלמד מאחר, ע”ש.

ועיין היטב בכל החוברת הזו:

http://breslevemet.net/2016/11/ובערת-הרע-מקרבך-כל-האמת-על-ברלנד/

ואילו היית בטוח שהכת הנעלמת שלכם עם הזקן מנאף ימ”ש צודקים נגד כל עם ישראל ופרנסיו ודורשיו וחכמיו לא היית עונה כלל, ולכן אני קורא לך בקריאה של חיבה: חזור בך, עוד לא מאוחר, סורו סורו מעל אהלי האנשים הרשעים.

 וה’ יחזיר את כל עם ישראל בתשובה שלימה במהרה בימינו אמן!
שתיקה…
[כתבתי בסגנון ברסלבי לצרכם.]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.