שפלותם של ישראל חלול שמו הוא

רש”י יחזקאל ל”ט ז’ ע”פ הפסוקים בפרק ל”ו:

ויבוא אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמר להם עם יהוה אלה ומארצו יצאו

ואחמל על שם קדשי אשר חללוהו בית ישראל בגוים אשר באו שמה

לכן אמר לבית ישראל כה אמר אדני יהוה לא למענכם אני עשה בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם בגוים אשר באתם שם

וקדשתי את שמי הגדול המחלל בגוים אשר חללתם בתוכם וידעו הגוים כי אני יהוה נאם אדני יהוה בהקדשי בכם לעיניהם

ולקחתי אתכם מן הגוים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.