שמח זבולון בצאתך

כבר מזמן הבאנו כאן לעיין בספר “שמח זבולון בצאתך“. כעת אני רואה שיש גם הסכמה כללית על הספר מהרב ברנד שליט”א, ואני מצטט מסוף מאמר מעלת נושא ונותן באמונה וקביעות עתים לתורה:

בנושא משא ומתן באמונה, יש ספר חשוב “שמח זבולון בצאתך”, שראוי להתבונן בו, והוא נחוץ מאוד לדורנו. (ופשוט שאין בזה הסכמה על כל פרט ופרט שנכתב שם).

[אולם מה שכתב בסוף בנושא צניעות בענין שוק באשה ערווה, עיין במאמר שכתבנו בענין, ששוק הוא עד העקב, ודלא כהמשנה ברורה, ואכמ”ל].

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.