שירות לאומי – זימה

אחת הבעיות עם שירות לאומי, שמעכב נישואין וכולי. כמובן, זוהי דוקא אחת המטרות, הנובע מפמניזם ששונא נישואין.

ויקרא י”ט כ”ט: אל תחלל את בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה. והיינו שבא”י חמיר טפי. וכ”כ רש”י שם: ולא תזנה הארץ, אם אתה עושה כן הארץ מזנה את פירותיה לעשותן במקום אחר ולא בארצכם. וכה”א (ירמיה ג) וימנעו רביבים וגו’. אגב, כתב הרב ברנד באחד מספריו שמקור “יהרג ואל יעבור” בשירות לאומי מגמרא סנהדרין ע”ה א’ “שלא יהיו בנות ישראל הפקר“, ע”ש.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.