שיבת הנבואה – לפני ביאת המשיח

כבר כתבנו באריכות באנגלית בדבר בקשת הנבואה האמיתית מעצמנו בזה”ז ע”מ לקיים מצוות המקדש, והשאר, ובכלל.

אגרת תימן (אגרות הרמב”ם, מהדורת הרב שילת ח”א עמ’ קנב – קנג):

“ואין ספק ששיבת הנבואה לישראל מהקדמות המשיח”

העורך מציין לספר המצות סוף י”ד השרשים ומו”נ ח”ב סוף פרק ל”ו.

ויואל פרק ג’ פסוק א’ ואחרי כן וגו’; אם קבלה היא נקבל.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.