ריכוזיות ובעיית הידע או דרך הלצה בעלמא?

שבת י”א א’:

ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב אם יהיו כל הימים דיו ואגמים קולמוסים ושמים יריעות וכל בני אדם לבלרין אין מספיקים לכתוב חללה של רשות מאי קראה אמר רב משרשיא שמים לרום וארץ לעומק ולב מלכים אין חקר

רש”י שם:
חללה של רשות, עומק לבם, שהוא צריך להיות לו לב לכמה מדינות, למס הקצוב ולכמה מלחמות ולכמה משפטים, והכל ביום אחד

שפת אמת שם:

שם בגמרא אם יהיו כל הימים דיו כו’ לכתוב חללה של רשות, לפי הפשוט הוא גוזמא יתירה אין כח גדול כ”כ לבשר ודם. וי”ל דרך הלצה ע”פ לשון רש”י שהוא צריך להיות לו לב כו’ פי’ חללה של רשות העומק לב שצריך להיות לרשות. ובאמת אין להם. לכן לא יאתה המלוכה אלא למלך מלכי המלכים הקב”ה ולו נאה ויאה

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.