ראש השנה – צריך גם ללמוד

העיר על מה שמאריכים בישיבות בר”ה יותר מדאי בתפלות ואמר הרי צריך ללמוד.

מקור: דינים והנהגות חזון איש פרק כ’ סימן ו’

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.