ראיון עם הרב ישעיהו וובר

גמרא, שייך לכולם

From page 32 – 39:

From Scribd, here until here.

Ed. note: Here is the quote from Yoreh Deah 254:15:

כ”ה תינוקות, מספיק להם מלמד אחד. היו יותר על כ”ה, עד מ’, מושיבין אחר לסייעו בלימודם: הגה – ואפילו שכרו הקהל מלמד לכל תינוקות סתם, הוא מושיב אחר לסייע בעדו, והם יתנו לו שכרו. (נ”י פ’ לא יחפור). י”א דאם אין בעיר כ”ה תינוקות, אין בני העיר חייבים לשכור להם מלמד: (הגהות מיימוני פ”ב דת”ת ותוס’ ור’ ירוחם). וי”א דאפילו בפחות מזה, חייבים. (שם בנ”י). היו יותר מארבעים, מעמידים שנים:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.