קריאת קודש לכל תלמידי הרב ברנד

להלן תגובה שנמצאה באתר בריתי יצחק – הרב ברנד, כאן:

תולדות יצחק

הנה, מתעוררת תמיה רבה לכל המעיין באתר זה. אם היה מורנו שליט”א עוד רב בינוני עם חדושי תורה בנושאים סתמיים, ובלא דרך לימוד מחודש, ניחא. אבל הלא יש בדבריו חידוש עצום בכל קנה מידה: הן בלומדות, הן בסברא, הן בחידושים עצמן. והרי לכל שיטה יש תלמידים, מעט או הרבה שדורכים בדרך שהתווה רבם, ומפרשים דבריו כפי כחם, ומרחיבים הדברים כמשנת רבם. ואף מחברים ספרים רבים ע”פ דרך זו במשך הזמן. כך תמצא להגר”א, החזו”א, בית בריסק, מחנה מונקטש-סטמר, וכו’. קל וחומר כשהרב עצמו מראה בבירור לתלמידיו במה יש להם לעסוק בהרחבה, כמו שבריסק הראו על קדשים, מרן על דרך לימוד מסויים, סטמר על דברי חז”ל פרטיים, וכו’.

והשתא, מורנו שיחיה מורה דרך חדשה, ואין מי שיבא אחריו בעקבי הצאן כלל. ואף מראה באצבע על כו”כ סוגיות שצריכים ביאור יתר, וכגון שכותב (בנושא כתם כגריס) שיש ללמוד הל’ נדה הכל מחדש בשביל לפסוק מחדש בכל דבר ע”פ שינויי המציאות הרבים מאד, ומרמז על פגם (ופתרון אפשרי) בהיתר “עיסקא” לרבית הנהוג בינינו. וכותב שראוי להקל בלשון גטין כדי לאפשר לכותבן לכל היוצא למלחמה, ומאידך לבטל כמה קולות בהלכות עגונה שנולדו בעקבות ארועי ת”ח ות”ט. ויש נושאים שחידושו פותח פתח כאולם להבנה מחודשת של כל אותו המקצוע, וכגון מסכת שבת, והלכות שבת, ע”פ דבריו בחידוש תולדות, כל חד וחד לפום מה דמשער בלביה!

ובפירוש כותב כמה פעמים בספרים שכל מנהגי ישראל צריכים בדיקה מחדש מהמקורות בזה”ז לברור אוכל מתוך פסולת, ולדון בשינויים של המציאות, כמרומז בספר “חשיבות ארץ חמדה” על א”י. וגם בספר “הקמת ממשלת התורה” מרמז על גופי תורה רחבים מני ים שצריכים עיון למעשה, ע”ש. וניכר היטב שהעבודה רק החלה!

אולי ימצאון שם מבין בניו, וחתניו, ותלמידיו מכמה כוללים, ורשימת התפוצה, ובאי השיעור והאתר עשרה ת”ח? ואמנם אולי יש כבר בכתובים, ואין מי שחפץ להתחיל במלאכת ההקלדה והעריכה, אבל פטור בלא כלום א”א. כדאי להתבונן, שחוסר מדור “תלמידים” באתר מדאיג מאוד או מחשיד מאוד!

אדגיש שאין בכוונתי ללמד מוסר לאחרים, אבל “עצם הדבר זועק עד השמים”! ושייך כאן מ”ש יתרו לחתנו ח”ו, “נבל תבל גם אתה גם העם הזה אשר עמך כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשהו לבדך (שמות י”ח י”ח)”. אפילו הכותב משתדל במלאכה כעת, אף כי אינו תלמיד חכם.

והלא מורנו כותב ומדפיס כבר כמה ימים ושנים, ובכל מקצועות התורה כמעט, ואף באקטואליה, ואיך לא נפגוש בכ”ז בדרך לימודנו, ונמצא הערות, וכולי? ואפילו מי שאינם בני תורה כ”כ, יכתבו לפחות סיכומים וקיצורים וליקוטים ודרושים ותפילות ומעשים…

מהפכה לא נעשית ע”י אדם אחד בלבד!

הכותב בצער רב, יהודה כנר

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.