עצה להגנה מפורענות

שלחן ערוך סימן קס”ז ה’:

לא יבצע עד שיביאו לפניו מלח או ליפתן ללפת בו פרוסת הבציעה, ואם היא נקייה או שהיא מתובלת בתבלין או במלח כעין שלנו או נתכוין לאכול פת חריבה, אינו צריך להמתין

הגה – ומ”מ מצוה להניח על כל שלחן מלח קודם שיבצע, כי השלחן דומה למזבח והאכילה כקרבן, ונאמר: על כל קרבנך תקריב מלח (ב”י בשם שבלי הלקט) והוא מגין מן הפורעניות (תוס’ והגהות אשירי פרק כיצד מברכין וע”ל סוף סימן ק”ע)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.