עד שיכנסו ישראל בירושלם של מטה

זוהר הקדוש ח”ג דף קמ”ז ב’:

תניא, כמה חביבין ישראל קמי קודשא בריך הוא, דעלאי לא מתברכי אלא בגיניהון דישראל, דתנינן, אמר רבי יהודה, אמר רבי חייא, אמר רבי יוסי, נשבע הקדוש ברוך הוא, שלא יכנס בירושלם של מעלה, עד שיכנסו ישראל בירושלם של מטה, שנאמר בקרבך קדוש ולא אבא בעיר. כלומר, כל זמנא דשכינתא הכא בגלותא, שמא דלעילא לא אשתלים, וכל תקונין לא אתקנו, כביכול אשתאר שמא קדישא חסרא.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.