נכספה וגם כלתה נפשי

לבא בהר ה’ – ביצוע: אלעד צפירה. לחן: שלמה לוי”צ ז’ורנו

Uploaded on May 22, 2011

ב”ה,
“לבוא בהר ה'” – לחן: שלמה לוי”צ ז’ורנו. ביצוע: אלעד צפירה.
אין להאזין לשיר בשבתות וימים טובים.
“כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות” – בזמן מפלת סנחריב אמרו את ההלל כבליל יציאת מצרים, ואז היו בני ישראל מנגנים בחליל כשמחת מביא הביכורים שהיה החליל מכה לפניהם בזמן שבאו להר ה’-הר הבית. וכן תהיה לנו כשנצא מהגלות, נשיר שיר חדש לה’, כשתחזינה עינינו כי “נגלה כבוד ה’ וראו כל בשר יחדיו כי פי ה’ דיבר”, ואז יזרח עלינו אור חדש כאור שבעת ימים, שהחמה והלבנה יגדל אורם כקודם קטרוג הלבנה, שהם כמשל לאור ה’ שיופיע עלינו ע”י בית המקדש השלישי שיבנה עולמים.

From YouTube, here.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.