מצידי אני לא אנוס!

ספר צדקת הצדיק אות מ”ג:

פעמים יש אדם עומד בניסיון גדול כל כך עד שאי אפשר לו שלא יחטא כדרך שאמרו (ברכות ל”ב.) מה יעשה הבן וכו’ ובזה הוא נחשב אונס גמור דרחמנא פטריה. וגם בהסתת היצר בתוקף עצום שאי אפשר לנצחו שייך אונס [ואם ה’ יתברך הסיב את לבו הרי אין חטא זה חטא כלל רק שרצון ה’ יתברך היה כך] ועיין מה שאמרו (כתובות נ”א ע”ב) גבי תחילתו באונס אפילו צווחת לבסוף שאלמלא מניחה היא שוכרתו מותרת לבעלה, מאי טעמא יצר אלבשה הרי דזה מיחשב אונס גמור אף על פי שהוא מרצונה מכל מקום יצר גדול כזה אי אפשר באדם לכופו והוא אונס גמור ואין בזה עונש אף דעשה איסור כיון דהיה אנוס. אבל האדם עצמו אין יכול להעיד על עצמו בזה כי אולי עדיין היה לו כח לכוף היצר [וכמו ששמעתי בזה מענין זמרי שטעה בזה].

(הובא בספר “רציתי לשאול אותך, פרופ’ ליבוביץ”.)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.