מעלת תורת ארץ ישראל

הלהיט של סיום הש”ס העולמי: עסוק בתורה בארץ ישראל

Published on Jun 10, 2012

אמר רבי יוסי בן חלפתא לרבי ישמעאל בריה: מבקש אתה לראות את השכינה בעולם הזה? עסוק בתורה בארץ ישראל! שנאמר דרשו ה’ ועוזו בקשו פניו תמיד.

Continue reading

From YouTube, here.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.