מנין שעשו בריסקאי היה?

ילקוט שמעוני תהלים פרק פ’ רמז תת”ל:

יכרסנמנה חזיר מיער כו’. ר’ פנחס ור’ חלקיה בשם ר’ סימון כל הנביאים לא פרסמוה אלא שנים, אסף אמר יכרסמנה חזיר מיער ומשה אמר ואת החזיר כי מפריס פרסה היא, למה מושלה כחזיר, אלא מה חזיר זה בשעה שהוא רובץ הוא פושט טלפיו כלומר ראוני שאני טהור, כך אומה זו גוזלת וחומסת ונראית כאלו מצעת בימה, מעשה בשלטון אחד בקסרין שהיה הורג המנאפים והגנבים והמכשפים, ואמרו סנקליטין שלו שעשה שלשתן בלילה אחד. כך עשו כל ארבעים שנה צד נשי אנשים ומענה אותן, כיון שהגיע לארבעים שנה דימה עצמו לאביו, אמר אבא נשא אשה לארבעים שנה אף אני נושא לארבעים שנה, הה”ד ויהי עשו בן ארבעים שנה.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.