מותר לקרוא ספרים חיצונים?

השאלה אינה אמורה בספרי חשק וע”ז חלילה, אלא בספרים חיצונים המקוריים, כבן סירא.

עיין ריטב”א בבא בתרא דף קס”ח ב’ דמשמע שמותר מעיקר הדין לעיין בדרך עראי, בתנאי שלא יקרא כקורא בתורה, ע”ש.

עדכון: כן משמע גם במדרש קהלת רבה פרשה י”ב י”א, ויותר מהמה בני הזהר מהומה שכל המכניס בתוך ביתו יותר מכ”ד ספרים מהומה הוא מכניס בביתו כגון ספר בן סירא וספר בן תגלא ולהג הרבה יגיעת בשר להגות ניתנו ולא ליגיעת בשר ניתנו.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.