מה ללמוד מהרבי מקוצק?

ובאתי להזכיר פה, היות כי שמעתי שבזמן הזה עיקר עיון הצעירים בסברות, ולא בפשט ולא בבירור השיטות [כל שיטה ושיטה איך יפרש את הגמרא לפי שיטתו], ושתי אלה גם המה העיקר להלכה, ושמעתי ממורי חמי זצ”ל, שגם בזמנו התרעם על העולם אשר מעיינים מעט הלכה מניה וביה, ואותי הזהיר מאד לישא וליתן גם בפשט, כעין ספר המהרש”א וספר מהרשש”ך. ובספרי ימצא הרבה פלפולים גם בפשט ובבירור השיטות, בעזה”י.

הקדמת ספר אגלי טל

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.