מה זה גוד אסיק? מה זה לבוד? מה זה דופן עקומה? מה זה…

ויש ליזהר מלהאריך בהסברת סברא, ולעומת זה להאריך בגמ’ בעיון הפשט ובירור מסקנותיו…

קובץ אגרות חזון איש

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.