מה אמרו חז”ל על הבירוקרטיה הממשלתית?

ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו [ו]תניא אמר ר”ש אם הוא חטא משפחתו מה חטאת לומר לך אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסין ושיש בה לסטים שאין כולה לסטים מפני שמחפין עליו

From Gemara Shevuos 39a

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.