מדרש תהלים על הנחת תפילין כל היום

רבי אליעזר אומר, אמרו ישראל לפני הקב”ה, רבונו של עולם רוצין אנו ליגע בתורה יום ולילה אבל אין לנו פנאי. אמר להם הקב”ה, קיימו מצות תפילין ומעלה אני עליכם כאילו אתם יגעים בתורה יומם ולילה… רבי יהושע אמר, מה שאומר רבי אליעזר אינו אלא פרט ללילות שאין מצות תפילין מתקיימת אלא ביום, שנאמר ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. אמר לו רבי אליעזר, ומה את מקיימת ובתורתו יהגה יומם ולילה…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.