לימוד ברמת הוראה למעשה ולימוד שבז לה

כבר תמהנו מדוע האידיאל כבר אינו מורה הוראה? בהקשר זה רציתי להעתיק את דברי הרמב”ם הלכות ביאת המקדש פרק א ד’:

ומותר לשכור ללמד תורה ואפילו הלכות ומדרשות והוא שלא יורה ואם היה חכם קבוע להוראה לא ילמד שלימודו הוראה היא

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.