להאמין להסטוריונים גוים?

משנה פסחים ע”ד א’:

מעשה ברבן גמליאל שאמר לטבי עבדו צא וצלה לנו את הפסח על האסכלא.

רש”ש שם:

במשנה מעשה בר”ג שאמר כו’ אה”פ, בסה”ד מביא ע”ז פירש”י דר”ג היה בבית ב’ כו’ הן לפנינו ליתא ברש”י ואפשר דט”ס הוא וצ”ל פירוש והוא פי’ של עצמו. ובאמת שגם בנדה ו’ ב’ מצינו שנשאל משפחתו על עובדא דתרומת לחמי תודה [ולקמן (פח ב) נשאל מהמלכה על עובדא דפסח] ואם ניתן אמון לסופרי העמים אשר בן כוזיבא במלכו בנה בה”מ והחריבו אדריינוס ועי’ מ”ע חלק א”ב פי”ב א”ש טפי. אבל לא שמענוהו בפירוש בדברי חז”ל. ולעד”נ דעובדא דא הוה אחר חורבן…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.