לא להרבות באמירת ‘קדישים’ – מקורות

יש מהמון בני ישראל שסוברים שמצוה לרבות בקדישים, וכמה טועים הם… וקורא אני עליהם “תשתפכנה אבני קודש”, ואין משתמשין בשרביטו של מלך מלכי המלכים, רק כפי שהרשה אותנו, והמרבה בהם מזלזל בהדרת קודש! (ערוה”ש או”ח נ”ה ג’)

ואחד מיוחד מגדולי החסידים צעק מרה על זה (“דבר שמואל”) וזה לשונו: ‘המרבים באמירת הקדישים … ומתישים כח קדושת ה’ הגדול והנורא.’

הקדמונים לא אמרו רק שבעה קדישים בכל היום. אחר כך הוסיפו עוד שלושה. ויותר אין מקום לקדישים. עם כל זה הוסיפו עוד אחד, אחר שיר של יום, מפני היתומים המרובים, אבל יותר מזה חלילה להוסיף. ובזה מקיימים דגל השכינה הקדושה. (שם)

מתוך עלון נר לשלחן שבת פרשת שמיני תשע”ו

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.