לא ירדתי לסוף דעתו

ודע דעל מה שכתב דכשנכנס לבית הכסא קבוע לעשות בו צרכיו חולצן ברחוק ארבע אמות, כתב רבינו הרמ”א דיש אומרים אפילו בלא צרכיו. וטוב להחמיר. עד כאן לשונו. ונראה לי דאין כוונתו על הכניסה, דבזה לית מאן דפליג דאסור ליכנס בתפילין לבית הכסא ולמרחץ. ולא שייך בזה “טוב להחמיר” דאיסור גמור הוא. אלא כונתו אהרחקת ארבע אמות. (ובזה אתי שפיר קושית המגן אברהם סעיף קטן ט’, עיין שם. ודו”ק.)
ע”כ.
אבל אין הו”א לחלק!
עוד פוסטים בענין ספר ערוך השלחן ראה כאן אף כאן.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.