לאומיות דמוקרטית?

עבודה זרה ב’ א’ – ב’ ב’:

דרש רבי חנינא בר פפא ואיתימא רב שמלאי לעתיד לבא מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר למי שעסק בה יבא ויטול שכרו מיד מתקבצין ובאין עובדי כוכבים בערבוביא שנאמר כל הגוים נקבצו יחדו וגו’ אמר להם הקדוש ברוך הוא אל תכנסו לפני בערבוביא אלא תכנס כל אומה ואומה וסופריה שנאמר ויאספו לאומים ואין לאום אלא מלכות שנאמר ולאום מלאום יאמץ…

רש”י שם:

ולאום מלאום, מתרגמינא ומלכו ממלכו ועוד יאמץ לא שייך אלא במלכות וס”ת מסיפיה דקרא נפקא לן לקמן מי בכם יגיד זאת.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.