כפי שמתנהג עם הקב”ה כן אשתו מתנהגת עמו

הרב חיד”א, מדבר קדמות מערכת נו”ן אות י”א:

התלמיד חכם כפי מה שמתנהג הוא עם הקב”ה כן אשתו מתנהגת עמו. וזהו סוד מה שאמרו רז”ל זכה עזר לא זכה כנגדו, שמורדת בו כמו שוהא מורד בקונו.

וזה הסוד לא שייך אלא לצדיקים. ולזה, כל בן תורה שאין אשתו נשמעת לו אין ראוי להתרעם עליה כי איהו דאפסיד אנפשיה. אמנם אם אינו בן תורה, דרך טבע אשתו נשמעת לו מפני שהיא יראה ממנו.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.