כלכלה טהורה בתלמוד בבלי

מנחות פ”ה א’:

אמרי ליה יוחנא וממרא למשה: תבן אתה מכניס לעפריים?

אמר להו: אמרי אינשי, למתא ירקא ירקא שקול.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.