כי אתם המעט

מסר בדרישת האמת נגד הזרם מפרשת וארא

ולקחתי אתכם לי לעם כו’ והבאתי אתכם אל הארץ, רבי סימאי אומר נאמר ולקחתי אתכם לי כו’ מקיש יציאתו ממצרים לביאתו לארץ כו’ שנים משישים רבוא כו’ (ילקוט קעז). כוונת המאמר הזה המופלג הוא כי כל האותות והמופתים ושפטים גדולים אשר עשה למצרים בי’ מכות ובקריעת ים סוף שוה בשביל שיבואו שנים מס’ רבוא אל המטרה האלקית וכמו שכל זה שעשה במדבר הכל היה לתועלת אשר שני אנשים ישארו מס’ רבוא כן לא ימנע מהשי”ת לשדד הטבע ולהראות זרועו והשגחתו על בניו בפרט לכל באי עולם אף כי אינם ראוים אל הדביקות לאלקות והמטרה התכליתית רק שנים מס’ רבוא ומאות אלפים שונאי השם יאבדון עבור תועליות פרטים מצוינים מאמינים בהשגחתו, ולזה אמר (ילקוט קעז) וכן לימות המשיח וכן הוא אומר ככל אשר וכו’ לכם ד’ אלקיכם במצרים לעיניך. כי הנפלאות עשה לכולם ולהביט וליקח מזה מוסר צדק ואמונה טהורה זה רק ליחידים מהכלל לכן לא ירפה ידי המאמין בראותו כי אין מי שראוי אל המטרה האלקית רק יחידי סגולה כי משביב אש בהריחו ברוח סוער יאיר כל העולם, כן ההשגחה האלקית בהדבקה ביחידי סגולה אשר יריחו רוח משפט וצדק תהיה לאור עולם ולאש לוהט שלהבת יה, ולכן נסמך אל מה שהביאו קודם אחד ממשפחה מזכה כל המשפחה כו’ יעו”ש ודו”ק כי זה מושכל.

מתוך משך חכמה שמות ו’ ז’

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.