יהרג ואל יתאסלם

חידושי הריטב”א פסחים ריש כ”ה ב’:
וכתב עוד [הרי”ט] ז”ל והוי יודע שאמונת הישמעאלים אעפ”י שהם מייחדים ע”ז גמורה חשיבא ליהרג ואל ישתמד שהרי המודה באמונתם כופר בתורת משה שאינה אמת כמות שהיא בידינו וכל כיוצא בו ע”ז היא ולא אמרו בשאר מצות יעבור ואל יהרג במתכוין להעביר אלא כשאומרין לו חלל שבת במודה שאין תורתך (כצ”ל) אמת ולא ציוה הקב”ה לשמור את השבת כך שמעתי ומיהו בר מכל דין היכא דבפרהסיא יהרג ואל יעבור ע”כ לשון הרי”ט ז”ל.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.