חרבן הבית מפני אהבת ממון – האמנם?

כך שומעים אנו מכאלו שהושפעו מתורות זרות, ואונם מתוספתא, אותה מצטטים רק חלקית. זה לשון התוספתא סוף מנחות בשלימותה:

א”ר יוחנן בן תורתא, מפני מה חרבה שילה, מפני בזיון קדשים שבתוכה. ירושלים בנין הראשון מפני מה חרבה, מפני עבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכות דמים שהיו בתוכה. אבל באחרונה מכירין אנו בהן שהן עמלים בתורה וזהירין במעשרות, מפני מה גלו? מפני שאוהבין את הממון ושונאין איש את רעהו. ללמדך שקשה שנאת איש את רעהו לפני המקום ושקלה הכתוב כנגד עבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכות דמים.

אבל בבנין האחרון שעתידה לבנות בחיינו ובימינו מה נאמר בו, והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה’ בראש ההרים וגו’ והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה’ ואל בית אלהי יעקב וגו’, ואומר כי יש יום קראו נוצרים בהר אפרים קומו ונעלה ציון אל ה’ אלהינו.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.