חקיך לא שכחתי

הנה כמה דוגמאות באקראי לזהירות “שלא תשתכח” (בטח יש עוד):

רמ”א או”ח סו”ס תמ”ה: ואם לא מצא חמץ כשבדק ישרוף הכלי שלקח לבדיקה, כדי שלא ישכח חובת ביעור, מהרי”ל.

(ואגב, טועים לשורפו בכל ענין.)

משנה ברורה סו”ס תרמ”ו: נוטלו ואינו מברך עליו…, והא דנוטלו כדי שלא תשתכח תורת לולב, ועיין בביאור הלכה.

וכעי”ז מרן החזו”א ז”ל עשה מעשה במצות “ובשעריך”, שיצר חיוב ושוב התקין מזוזה, והתלונן על עצם השכחה אף בעירובין כשרים בלי צורת הפתח. והעישור השני שהתקין אינו מתקן כמעט כלום, ועיקרו שלא ישתכח כל הענין, אכמ”ל. ואולי ה”ה במליחה פרטית וכו’, אפילו רק מטעם זה.

וכ”ז צריך תלמוד.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.