ואל תתודע לרשות

הנה ספר פלא יועץ ערך ממשלה:

עלינו לשבח לאדון הכל שבשפלנו זכר לנו ולא השבית לנו גואל כאשר הבטיחנו ע”י יעקב אבינו ע”ה לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ובכל דור ודור ובכל עיר נמצאים ראשי עם קדש שהם קרובים למלכות ולשררות ברוך שחלק מכבודו ליראיו
והן אמת ששנו חכמים ז”ל ואל תתודע לרשות ובפרט בערי הברברים שהקרובים למלכות כפשע בינם ובין המות אבל זה נאמר שלא ירדוף אדם אחר הכבוד ולא יבקש להתודע לרשות אבל אם מן השמים נגזר עליו לטובתן של ישראל דאפי’ ריש גרגורא משמיא מוקמי ליה צריך הוא לקבל אבל יעשה זאת איפה וינצל שיקדים תפילתו לצרתו שלא תצא תקלה מתחת ידו וימצא חן ושכל טוב בעיני כל רואיו ולא ילך בגדולות ובנפלאות לבל יקנאו אותו עכו”ם ולא יהיה בז לשום אדם שאין לך אדם שאין לו שעה ובפרט עכו”ם דמלכותייהו בתר אודנייהו ויחשוב כי לא לעולם חוסן ויקיים מאמר הכתוב ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה שפי’ המפרשים שר”ל ביום טובה ראה יום רעה המעותד לבא
ולכן כל אשר בכחו לעשות טובה יעשה בין עם מי שהוא בן ברית בן עם מי שאינו בין ברית ובפרט עם ישראל חבירו יגבר חסדו ואמתו וריוח והצלה יעמוד לישראל ע”י ולמסור נפשו להציל גוף ישראל וממונם מיד עכו”ם עריצים ואצ”ל שבמקום פקוח נפש לא ישקוט ולא ינוה עד אשר הצל יציל מאחר שכל המקיים נפש א’ מישראל כאלו קיים עולם מלא ויקים דגל התורה ולא ימרה את פי המורה ויציל עשוק מיד עושקו ולא יתן יד לפושעים אלא ישבור מלתעות רשע עפ”י התורה ואל בינתו אל ישען ואל יבקש גדולה ואל יחמוד כבוד ואל יפרוק עול התורה ומצות מעליו כדרך רבים עשירי עם מעמי הארץ אשר אין יראת אלקי”ם נגד פניהם ואל יבייש את שום אדם ולא ינקום ולא ינטור ולא ימסור ממון ישראל ביד עכו”ם ח”ו כי רבה רעת המוסר עד שהתירו להרגו אלא יתנהג בדרך אמת וענוה צדק ותמיד זכור יזכור בימי עלייתו ימי ירידתו ח”ו ויום המות יהיה תמיד לעומתו וכזאת וכזאת החי יתן אל לבו בזמן גדולתו לבל ירום לבבו ובל יצא מן השורה אלא יכלכל דבריו במשפט עפ”י האמת והיושר ובזה תמשך ותרבה גדולתו ויהיה אהוב למעלה ונחמד למטה וימצא חן ושכל טוב בעיני אלקי”ם ואדם ואשריו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא.
אמנם צריכים העם לכבדו ולנשאו מאחר שהמלך מלכו של עולם חפץ ביקרו ועוד שמאחר שטבע עשיר שיענה עזות וכשלא יכבדוהו כפי רצונו או יכעיסוהו יצר סמוך מסית היסת כפול לנקום נקם ולעשות רעה כאשר בכחו לעשות באומרו האותי לא תיראו עתה תראו אשר אעשה בעבור תהיה יראתי על פניכם והולך ומוסר או לפחות מחרף ומגדף נמצא שהמכעיס אותו או אינו מכבדו גורם רעה לעצמו ולא עוד אלא שעובר על לפני עור לא תתן מכשול לכן יהא אדם זהיר בכבוד כל אדם ובפרט למי שראוי לחלוק לו כבוד או מפני היראה או מפני הכבוד

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.