הרב רפאל סאלאווייציק בענין הרב שך

למסור לידי

הגאון וכו’ וכו’ ר’ חיים גרינימן שליט”א

מאת הדושו”ט כל הימים שלוכ”ח בה”ה

שלום ורב טוב להדר”ג שליט”א

היות ששמעתי באיחור רב מה שיצאו בהתקפה נגד הדר”ג, וגם באו הדברים בדפוס בעתון הטפשי דמתקרייא יתד נאמן.

מצאתי לחובה לבוא הפעם בכתב להביע את דעתי הקלושה, שאין להתייחס להדברים שנאמרו כלל וכלל.

ואדרבה ??? את כבוד גדול להדר”ג שליט”א, כי בחר בו את המטרה לחציו.

וכמאמר אאזזצוקללה”ה “מצרף לכסף וכו’ ואדם לפי מהללו” שפירשו מי מהלל אותו וד”ל.

ורק לפלא על ירידת הדורות ושפל המחשבה, כי לוקחים ברצינות דברים מאלה וכאלה, וכמאמר החכם “לא תוכל לנצח את… אלא בשתיקה”.

חו’ טבת התשנ”ג ירושת”ו

                                                 ידידו עוז

ברוך רפאל יהושע הלוי סאלאווייציק

I don’t have a link to attach. Any additional information is welcome.

Update: A gentle reader informs us Rabbi Shach had earlier attacked Rabbi Soloveitchik himself. Good to know.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.