הרב יצחק ברנד בדין פילגש בזמן הזה

איסור פילגש

11-fWSXFsnevk.jpg (595×842)

תמצית הנידון

במחלוקת האם פילגש בלי קידושין מותרת להדיוט, יש כאן שני נידונים.

אחד, האם מה שהותר פילגש בתנ”ך אם זה רק למלך או גם להדיוט. שנית, מה זה פילגש שהותרה, אם זה עם קידושין, או בלי קידושין.

וכדי להתיר בלי קידושין, צריך שני תנאים, דהיינו שפילגש הוא בלי קידושין, וגם שמותר להדיוט. אבל אם סוברים שאסורה להדיוט, אסור, אף אם פילגש בתנ”ך הוא בלי קידושין. ואפילו אם סוברים שמותרת להדיוט, זה רק אם סוברים שפילגש היא בלי קידושין, אבל אם סוברים שפילגש היא עם קידושין, לא הותרה בלי קידושין.

הנה עיקר המתיר שמדבר באריכות הוא הרמב”ן (תשובת הרשב”א המיוחסת להרמב”ן סי’ רפד) שס”ל שפילגש הותרה גם להדיוט, וחולק בזה על הרמב”ם (פ”ד מהל’ מלכים הל’ ד) שס”ל שפילגש הותרה רק למלך. וגם ס”ל שפילגש הוא בלי קידושין, וחולק בזה על רש”י שס”ל שפילגש הוא עם קידושין.

והריב”ש והמ”מ הביאו ראיה שפילגש אסורה, ממה שקיי”ל “אין אדם עשה בעילתו בעילת זנות”, אלמא שאסור פילגש בלי קידושין.

והמ”מ רוצה להביא ראיה מכח זה, שאם נאמר שפילגש בלי קידושין, ממילא יש ראיה לדעת הרמב”ם שפילגש אסורה להדיוט. אולם באמת אף אם נאמר דלא כהרמב”ם, אלא פילגש מותרת גם להדיוט, מ”מ אפשר להביא ראיה שפילגש היא עם קידושין.

ועכ”פ מוכח אחד משני הדברים, או שפילגש אסורה להדיוט, או שפילגש היא עם קידושין. ועכ”פ זה ראיה שלא כהרמב”ן ודעימיה.

והאיסור של פילגש הוא עשה של ביטול קידושין, כך מבואר בלחם משנה (שם) ובביאור הגר”א (אבן העזר סי’ כו סס”ק ח).

השיטות המתירים והאוסרים הובאו בשו”ע (אבן העזר סי’ כו סע’ א בהג”ה).

אחר שראינו ונביא כל הנאמר בענין זה, יש הכרעת הגר”א (סי’ כו ס”ק ז) שבענין אם הותרה להדיוט או לא, כנראה מסכים עם הרמב”ן שהותר גם להדיוט, שכך משמעות כל התנ”ך שגם הדיוטות כולל צדיקים וגדולי ישראל לקחו פילגשים. ומה שתירץ הרמב”ם דאיירי באמה עבריה, נראה שזה דוחק.

אולם בענין מה זה פילגש, האם בלי קידושין או עם קידושין, בזה מסכים הגר”א עם רש”י, שהיא עם קידושין. שכך מפורש בירושלמי שני פעמים, ואילו בבבלי (סנהדרין כא ע”א) יש שני גירסאות, ויש לנו להשוות הבבלי עם הירושלמי. ועוד הוכיח מהרבה מקומות בחז”ל שפילגש היא עם קידושין.

וצריך לדעת שגם הרמב”ן לא התיר למעשה הפילגש, משום שאינו טובלת דרך כלל. וכ”כ הרא”ש.

והוספנו עוד, שאם תתיר הפילגש בלי קידושין יהיו חיי המשפחה בהפקרות, ורוב הילדים ייצאו אומללים ושבורים, וזה חורבן כל כלל ישראל. ועוד הובא מהתנגדות של חז”ל למיאון, ואף מי שמתיר, מ”מ תיקנו הגאונים שאסור לקדש במקום שיש חשש רציני שתמאן, ורואים שחז”ל התנגדו מאוד להנהגה של חיי אישות שתצא האשה מבעלה בקלות, אף במקום שאין שם ילדים. וכ”ש הנהגת פילגש בלי קידושין.

Continue reading

From Brissi Yitzchak – Rabbi Brand, here.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.