הקשר בין שוויון לחרבן ירושלים

שבת דף קי”ט ב’:

אמר רבי יצחק, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהושוו קטן וגדול, שנאמר והיה כעם ככהן, וכתיב בתריה הבוק תבוק הארץ.

מהרש”א שם:

שהשוו בה קטן כגדול כו’, ע”פ מ”ש בסוטה מיום שגברה החנופה כו’ אין אדם יכול לומר מעשי גדולים ממך שהחנופה מביא לעשות קטן כגדול וז”ש כעם ככהן לא אמר עם ככהן דהוה משמע שמניח לכהן מעלתו אלא שמחשב גם העם כמעלת כהן וכן לא אמר כהן כעם דהוה משמע שמשפיל הכהן כעם ומניח העם במעלתו אבל אמר כעם ככהן כ’ הדמיון בשניהם שהוא מחשיב העם כראוי לכהן ומשפיל הכהן כראוי לעם והיינו לענין תורה ויחס עם נגד כהן וכן תפרש כעבד כאדוניו וכמלוה כלוה וגו’ ואמר בפורענות בזה הבוק תבוק הארץ גו’ שמביא לארץ חסרונות וריקות במורי התורה ובשאר דברים שזכר.

(לעניות דעתי, כונת “הבריאה תזבחו, הצאן לא תרעו” יחזקאל ל”ד ג’ שמשפיל את האליטה הטבעית לצורך האליטה האנטי- טבעית, היינו הכח שלא הונחל מפי עליון.)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.