העדפות זמן בהלכה

כעת ראיתי בחזו”א ב”ק סימן י’ סק”ז ראיה שריבית הוא “שיווי ממון” גמור מגמרא מכות ג’ א’ במשנה:

משנה מעידין אנו באיש פלוני שהוא חייב לחבירו אלף זוז על מנת ליתנן לו מכאן ועד שלשים יום והוא אומר מכאן ועד עשר שנים אומדים כמה אדם רוצה ליתן ויהיו בידו אלף זוז בין נותנן מכאן ועד שלושים יום בין נותנן מכאן ועד עשר שנים

כלומר, ריבית מובנת כלכלית, רק נאסרה בין יהודים, ואכמ”ל.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.