ה’ניסים’ שמשיח עתיד לחולל…

תא שמע הא דאמרו רבנן בפ”ק דראש השנה דף י”ח שהיו כותבין בשטרות בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לאל עליון, וכששמעו חכמים בדבר אמרו למחר זה פורע את חובו ונמצא שטר מוטל באשפה, וביטלום ואותו היום עשאוהו יום טוב (פירוש נחשב להם לנס שיכלו לבטל דבר שנתפשט מנהגו בטעות בין המון העם שמנהג כזה הוא קשה כהיום לבטלו, דיותר יבטלו ההמון א’ מעשרת הדברות, ממה שיבטלו מנהג טעות שלהם, או תקנה אחת אף על פי שנתקנה שלא בחבר עיר, כמו שכתבתי בארוכה במאמר המנהגים עיין עליו, ולפיכך נחשב להם לאותם חכמי הדור ההוא כאלו נעשו להם נס שעלתה בידם לבטל כתיבה זו מהשטרות ולפיכך עשאוהו יום טוב)…

מקור: ספר משנת חכמים לרב משה חגיז בהיברובוקס, כאן (עמ’ 98-99)

(שיניתי ר”ת.)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.