הנחה במלבוש

אמר החזו”א, דמי שמוצא בגד אצלו תוך כדי שהולך ברה”ר אין מועיל שילבשנו, דזה גופא הנחה כיון שזהו מקומו ולא מהני הא דהבגד טפל לאדם (אילת השחר שבת ה, ב)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.