מקור מליצת ‘חדש אסור מן התורה’ בחתם סופר

מליצת “חדש אסור מן התורה” כנגד שינויי מנהגים מיוחסת לחתם סופר. רבים נסתפקו מהו המקור המדוייק בחתם סופר (או שמא הוא רק בעל פה, כמו שכתב הרב ברנד שליט”א). והנה ראה כאן משו”ת חתם סופר יו”ד סימן י”ח ד”ה ויען (מתוך היברובוקס).

ועיין שם שכלל זה מוגבל כמובן, ולא כמו שנפוץ בימינו. הוא כותב בסעיף זה ממש “וכן כמה טרחו ליישב מנהג היתר בחדש לפני עומר והכל ליישב המנהג ומ”מ בעל נפש יחוש לעצמו”. ויש לזה עוד ראיות בח”ס גופיה, ואין כאן מקום להאריך (הוא הרי היה תלמיד הרב נתן אדלר!).

וראה עוד כאן (אנגלית).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.